Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 21-05-2020 και ώρα 08:00 π.μ θα διεξαχθεί εκ νέου δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ) για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α. (17.000,00 € με 24% ΦΠΑ).

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Το παρόν δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης https://www.prosotsani.gr/

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ


Εκτύπωση   Email