ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

paidikoi stathmoi

Ανακοινώνεται ότι από την 10 η Μαΐου έως και 31 η Μαΐου 2018 οι Παιδικοί Σταθμοί του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων για το σχολικό έτος 2018-2019. Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

∆ικαίωμα φιλοξενίας έχουν τα παιδιά ακόμη και εάν δεν έχουν αποκτήσει την αυτονομία τους ως προς την ατομική τους υγιεινή. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό που θα φοιτήσει το νήπιο. Τα έντυπα αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών διατίθενται σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Νομικού μας Προσώπου στη διεύθυνση: www.npdd.prosotsani.gr όπως και τα τηλέφωνα των Παιδικών Σταθμών.

Τα απαιτούμενα ∆ικαιολογητικά εγγραφής είναι:

 • Αίτηση εγγραφής
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
 • Βεβαίωση υγείας νηπίου (έντυπη δίνεται από τον Παιδικό Σταθμό ή την ιστοσελίδα του ΝΠ∆∆) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την παιδίατρο του παιδιού, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού και αποτελέσματα φυματινο-αντίδρασης Μantoux.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του τρέχοντος έτους. Εάν ο γονέας δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτείται να προσκομίσει από την αρμόδια ∆ΟΥ βεβαίωση για τους λόγους μη υποβολής.
 • Υπεύθυνη ∆ήλωση Γονέα παραλαβής νηπίου.
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα για τα παιδιά αλλοδαπών γονέων.
 • ∆ικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού για τα διαζευγμένα ζευγάρια.

 

Τα απαιτούμενα ∆ικαιολογητικά επανεγγραφής είναι:

 • Αίτηση επανεγγραφής
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης ή υπεύθυνη δήλωση των γονέων που δηλώνει τη μη μεταβολή.
 • Βεβαίωση υγείας νηπίου (έντυπη δίνεται από τον Παιδικό Σταθμό ή την ιστοσελίδα του ΝΠ∆∆) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού και αποτελέσματα φυματινο-αντίδρασης Μantoux.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του τρέχοντος έτους. Εάν ο γονέας δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτείται να προσκομίσει από την αρμόδια ∆ΟΥ βεβαίωση για τους λόγους μη υποβολής.
 • Υπεύθυνη ∆ήλωση Γονέα παραλαβής παιδιού.

Μετά από την 31 η Μαΐου οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και για επανεγγραφές γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς.

 


Εκτύπωση   Email