Απαγόρευση αλιείας από 15 Απριλίου έως 30 Μαΐου 2021

nofishing

ΘΕΜΑ: “Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμοί, παραπόταμοι, χείμαρροι, ρυάκια και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε. Δράμας (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων”

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. . 420/70 (ΦΕΚ 27Α’) “Αλιευτικός Κώδικας” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α και Ν. 2040/92, ΦΕΚ 70Α).

  1. Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β. . 142/71 (ΦΕΚ 49Α’) “Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».

  1. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π. .235/79 (ΦΕΚ 65Α’) «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας».

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  1. Το Π. . 144/2010 (ΦΕΚ 237Α’/27-12 -2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

  1. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας...“Πρόγραμμα Διαύγεια”».

  1. Την αρ. οικ. 4697/9-10-2019 ΦΕΚ 4064Β’ απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες….»

  1. Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

  1. Την με αριθμό 61027/3343/10–3–2021 Εισήγηση - Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας.

  1. Την αριθ. 62/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: ΨΒΥΟ7ΛΒ-ΠΗ5) για το ίδιο θέμα (απόσπασμα Πρακτικού 5/2021, συνεδρίαση της 30-3-2021).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση ενάσκησης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο: α) στον ποταμό Νέστο β) στον ποταμό Αγγίτη, γ) στους παραποτάμους του Νέστου και Αγγίτη (ενδεικτικά Αρκουδόρεμα, Διαβολόρεμα, Δεσπάτη, Μούσδελη, Βαθύρεμα, Στραβόρεμα κ.α.), δ) στις φραγμαλίμνες Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Λευκογείων, Καταφύτου και σε όλα τα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι) που καταλήγουν στις ανωτέρω φραγμαλίμνες και ε) στους λοιπούς αλιευόμενους υδάτινους σχηματισμούς (ενδεικτικά πηγές Αγ. Βαρβάρας, πηγές Μυλοποτάμου, πηγές Βοϊράνης, αρδευτικές διώρυγες και τάφροι, κ.λ.π.) της Π.Ε. Δράμας.

H απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά και δεν επηρεάζει τις όποιες απαγορεύσεις προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΚΥΑ 40379/01.10.09 και ΚΥΑ 61762/11.12.12).

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν. . 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr