Κλήρωση για την ανάδειξη μελών σε επιτροπές

thyreosΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 

2.Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 

 

3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών , απαραίτητων για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΔ 270/81)

  2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ): (ΆΡΘΡΑ 186,192,191 Ν 3463/06):

  3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΑ 194 Ν 3463/06):

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την Δευτέρα 20-11-2017 και ώρα 08:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν στις παραπάνω επιτροπές, αποτελούμενες από υπαλλήλους και αιρετούς.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 


Εκτύπωση   Email