Διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σιταγρών από τις 3/3/2020 έως τις 5/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σιταγρών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης»

Η Πρόεδρος του ΔΣ έχοντας υπόψη:

  • Το Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας τωνδήμων,

  • Το αριθμ. 7968/5-2-2019 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Δήμων και των νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»,

  • Την αριθμ. 10/17-02-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης,.

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σιταγρών, από τις 3/3/2020 έως τις 5/3/2020 προκειμένου να καθαρισθεί και να ταχτοποιηθεί ο χώρος του Παιδικού Σταθμού, κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών του αναδόχου λόγω προσαρμογής στο Π.Δ. 99/2017.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σωτηριάδου Ευαγγελία


Εκτύπωση   Email