Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν. Δράμας

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν. Δράμας» 

Σχετ: α) Η με αριθ. 168596/1492/27-08-2018 (ΦΕΚ 3792/Β΄/03-09-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε 

β) Η με αριθ. 168597/1493/27-08-2018 (ΦΕΚ 3792/Β΄/03-09-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε». 

γ) Η με αριθ. 174579/2250/20-11-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5474) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών». δ) Η με αριθ. 174594/2410/10-12-2018 (ΑΔΑ:Ω8ΧΘ4653Π8-ΗΒ9) διαταγή του Υ.ΠΕ.Ν. «Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Εκπαίδευση νεοεισερχομένων Δασεργατών». 

ε) H με αριθ. 14938/17-11-2020 απόφασή μας «Ορισμός υπευθύνου και εκπαιδευτών για τη διεξαγωγή του προγράμματος Θεωρητικής Εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν. Δράμας». 

Σε συνέχεια των γ΄και δ΄ σχετικών αποφάσεων για την εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την (1) Υ.Α., ως «Νεοεισερχόμενοι Δασεργάτες», νοούνται όσοι δεν έχουν απασχοληθεί σε δασικές εργασίες και επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε. Η Ιδιότητα Δασεργάτη για Νεοεισερχόμενους Δασεργάτες αποκτάται μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2β) του ν. 4423/2016. Προς τούτο εκδίδεται από την Υπηρεσία μας η Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη- μέλους ΔΑ.Σ.Ε. και στη συνέχεια η Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη (β) Υ.Α. 

Η θεωρητική εκπαίδευση, διαρκείας δέκα (10) ημερών, θα διενεργηθεί τον Φεβρουάριο του έτους 2023, όποτε ορίσει η Υπηρεσία μας. Η εκπαίδευση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα και θα διεξαχθεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες βάσει προγράμματος που θα συνταχθεί από την Υπηρεσία μας μετά την υποβολή των αιτήσεων. 

Για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης» απαιτείται κατάθεση αίτησης του ενδιαφερομένου προς τη Διεύθυνση Δασών Δράμας προσκομίζοντας τα παρακάτω (η αίτηση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο email της υπηρεσίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

α. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο. 

β. Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης. 

γ. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

δ. Οι αλλοδαποί προσκομίζουν δικαιολογητικά που να βεβαιώνουν ότι έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. 

Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται ηλεκτρονικό υπόδειγμα) για τη θεωρητική εκπαίδευση θα υποβληθούν στο διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2023 έως 25 Ιανουαρίου 2023. Εάν οι αιτήσεις είναι λιγότερες από πέντε (5) δίνεται η δυνατότητα κοινής θεωρητικής εκπαίδευσης μεταξύ όμορων Διευθύνσεων Δασών. 

Μετά την ολοκλήρωση της Θεωρητικής Εκπαίδευσης και την έκδοση της Βεβαίωσης  Θεωρητικής Εκπαίδευσης Δασεργατών από την Υπηρεσία μας ακολουθεί η Πρακτική Εκπαίδευση με ευθύνη του ΔΑ.Σ.Ε. και επίβλεψη από τη Διεύθυνση Δασών. Αν διαπιστωθεί από τη Διεύθυνση Δασών ότι η πρακτική εκπαίδευση δεν υλοποιείται κανονικά, τότε μπορεί να αρνηθεί την έκδοση της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη. 

Οι επιτυχόντες προσκομίζουν στον ΔΑ.Σ.Ε. τη βεβαίωση θεωρητικής εκπαίδευσης από την ημέρα απόκτησής της και το αργότερο μέχρι τέλη Απριλίου. Η πρακτική εκπαίδευση από το ΔΑ.Σ.Ε. αρχίζει με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Θεωρητικής Εκπαίδευσης και το αργότερο μέχρι τέλη Οκτωβρίου του ίδιου ή του επόμενου έτους ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής, ενώ η διάρκειά της δεν μπορεί να είναι μικρότερη του εξαμήνου. Λεπτομέρειες δίνονται στην παραπάνω (δ). Με το πέρας της πρακτικής εκπαίδευσης εκδίδεται βεβαίωση Πρακτικής Εκπαίδευσης από το ΔΑ.Σ.Ε. 

Προκειμένου, η Διεύθυνση Δασών να εκδώσει τη Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη και την Ταυτότητα Δασεργάτη απαιτείται, μετά την προσκόμιση των βεβαιώσεων Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης, η κατάθεση εντός τριμήνου αίτησης με τα απαραίτητα συνοδευτικά της έγγραφα: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ́), στην οποία ο αιτών δηλώνει ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα του άρθρο 6, του ν. 4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλον ΔΑ.Σ.Ε. 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από τον οικείο Δήμο. 

4. Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σε αυτόν αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος του. Η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται εντός της Διεύθυνσης Δασών στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτησή του. 

Η Διευθύντρια Δασών Δράμας 

Δρ Ελισάβετ Κωνσταντινίδου 

Δασολόγος

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200