Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη δύο ατόμων στο ΝΠΔΔ Προσοτσάνης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Προσοτσάνη και στα γραφεία του 1ου ορόφου του Παλιού Δημαρχείου Προσοτσάνης (γραφεία ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης), σήμερα 18-3-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 33/27-10-2020 της Προέδρου του ΔΣ προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2021 προκήρυξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 1. Σωτηριάδου Ευαγγελία Πρόεδρος του ΔΣ ως Πρόεδρος

 2. Τσιτσοπούλου Βασιλική Προϊσταμένη Διεύθυνσης ως μέλος

 3. Καυκά Μαρία Προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γρούδου Μαρία Σ. Προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, ως γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Προέδρου.

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης προχώρησε στην πλήρωση 2 θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2020-2021 της κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

Με την αριθ. 33/2020 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία, τις αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίες είναι συνολικά τριάντα (30 )

 

Κατηγορία ΠΕ Οικονομικού

 • Αιτήσεις υποψηφίων 16

 

Κατηγορία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

 • Αιτήσεις υποψηφίων 14

 

καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, διαπιστώνουν μετά από σχολαστικό έλεγχο ότι:

 • από τους υποψηφίους της κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού αποκλείονται μηδέν (0) υποψήφιοι (λόγω μη πλήρωσης τυπικού κριτηρίου),

 

 • από τους υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων αποκλείονται δύο (2) υποψήφιοι (λόγω μη πλήρωσης τυπικού κριτηρίου).

Τέλος καταρτίζουν τους παρακάτω πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού :

 

Κατηγορία ΠΕ Οικονομικού

 1. Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων

 2. Κατάταξης υποψηφίων

 3. Επιλογής υποψηφίων

 

Κατηγορία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

 1. Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων

 2. Αποκλεισθέντων υποψηφίων

 3. Κατάταξης υποψηφίων

 4. Επιλογής υποψηφίων

Το πρακτικό αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής πρόσληψης προσωπικού:

 

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Ευαγγελία

 

Τα μέλη

1. Τσιτσοπούλου Βασιλική

2. Καυκά Μαρία

Η Γραμματέας

Γρούδου Μαρία Σ.

 

ΑΡΧΕΙΑ


ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr