Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη την 10557/21-07-2022 ΜΕ ΑΔΑ: Ψ62ΞΩΞΖ-ΤΝΒ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων(26) και το με αριθ.πρωτ.:12549 /19-08-2022 πρακτικό μοριοδότησης των αιτήσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ

Τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 10557/21-07-2022 ΜΕ ΑΔΑ: Ψ62ΞΩΞΖ-ΤΝΒ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 10557/21/07/2022 ΜΕ ΑΔΑ: Ψ62ΞΩΞΖ-ΤΝΒ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 28/07/2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΔΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΩΝ.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10 ΜΗΝΩΝ ΟΙ ΕΝΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 45941/11-07-2022 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 206/2022 ΜΕ ΑΔΑ : ΨΝ53ΩΞΖ-0ΣΓ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤ

ΑΝ. ΤΕΚΝΑ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ

ΤΕΚ ΜΟΝΟΓ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

1

(ΑΒ462147)

5570

3400

2150

0

0

0

0

0

0

0

0

20

2

(ΑΖ393633)

3375

1955

1400

0

0

0

0

0

0

0

0

20

3

(Ξ593563)

2708

1598

1040

0

40

0

0

10

0

0

0

20

4

(Φ227143)

2680

1700

960

0

0

0

0

10

0

0

0

10

5

(ΑΝ414161)

2520

1530

980

0

0

0

0

0

0

0

0

10

6

(Φ228421)

2380

1530

840

0

0

0

0

0

0

0

0

10

7

(Μ625734)

2330

1700

610

0

0

0

0

0

0

0

0

20

8

(ΑΜ914257)

2310

1360

900

30

0

0

0

0

0

0

0

20

9

(ΑΗ399195)

1565

1020

520

0

0

0

0

5

0

0

0

20

10

(ΑΝ412335)

785

680

60

0

0

15

0

20

0

0

0

10

11

(ΑΟ684841)

550

510

20

0

0

0

0

10

0

0

0

10

12

(Π868419)

260

170

80

0

0

0

0

0

0

0

0

10

13

(Σ208666)

65

0

0

30

0

15

0

0

0

0

0

20

14

(ΑΝ765243)

52

0

0

0

0

0

0

5

10

0

17

20

15

(ΑΝ767257)

45

0

0

0

0

15

0

20

0

0

0

10

16

(ΑΟ267079)

45

0

0

0

30

0

0

5

0

0

0

10

17

(Ρ281040)

42

0

0

0

0

15

0

0

0

0

17

10

18

(ΑΖ392343)

40

0

0

0

0

15

0

5

0

0

10

10

19

(ΑΗ391941)

40

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

10

20

(ΑΗ890755)

35

0

0

0

0

0

15

0

0

10

0

10

21

(ΑΗ891030)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

20

22

(ΑΗ888155)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

23

(ΑΕ999383)

25

0

0

0

0

0

0

5

10

0

0

10

24

(Χ819582)

20

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

25

(ΑΕ896111)

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

26

(Π138545)

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200