Απαγόρευση αλιείας πέστροφας 2014-2020

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το Β.Δ. 147/21 (ΦΕΚ Α' 43) απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της επικράτειας, η αλιεία πέστροφας από 1ης  Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 15ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Η τήρηση του παραπάνω Π.Δ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διενεργείται από τις Αστυνομικές και Δασικές Αρχές του Νομού.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την αστυνόμευση των ιχθυοτρόφων υδάτων για την προστασία της αναπαραγωγής της πέστροφας και την αποτροπή του κινδύνου καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων άγριας πέστροφας. Οι παραβατες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (N.1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992)

Θα θέλαμε να τονίσουμε σε πέραττώσεις διαπίστωσης παράβασης, την σημασία της ενημέρωσης της Υπηρεσία μας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να (απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Δράμας και στα τηλέφωνα 25213 51236 / 51201.


Εκτύπωση   Email