42η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 30-11-2021 ημέρα Τρίτη από ώρα 8.00 πμ έως 12.00 μ με τα παρακάτω θέματα:

  1. 16η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2021

  2. Εγκριση της 3ης τροποποίησης του προύπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 28/2021 απόφασή της

  3. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020

  4. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου εγγυήσεων συμμετοχής) του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ –ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ »

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr