31η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 21-9-2021 ημέρα Τρίτη, από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 πμ , με τα παρακάτω θέματα:

  1. 13η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2021

  2. Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού για απόδοση στη ΔΕΔΔΗΕ

  3. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΤΑΓΡΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  4. Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» και κατακύρωση του αποτελέσματος του επαναληπτικού διαγωνισμού

  5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»

  6. Έγκριση χορήγησης 10ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email