19η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 31-5-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού στην ΔΕΔΔΗΕ

  2. Εγκριση της 1ης τροποποίησης του προύπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 7/2021 απόφασή της

  3. Έγκριση Υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων του Δήμου Προσοτσάνης» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της ΑΤ03 Πρόσκλησης

  4. Εγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Προσοτσάνης»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email