ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

         
thyreos        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ      
         
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
         
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2019,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 260/27-12-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
       
0 Τακτικά Έσοδα 4.140.927,00 €
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 388.557,90 €
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 336.000,00 €
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια 0,00 €
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2.653.220,40 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.351.650,00 €
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 1.733.471,85 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 4.463.923,28 €
         
  Σύνολο Πόρων     15.067.750,43 €
         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     2.094.669,73 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων     1.813.641,60 €
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα     152.745,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων     0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών     434.200,00 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα     1.367.214,00 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.     280.681,02 €
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις     3.610.496,65 €
   
Επενδύσεις    
71 Αγορές     596.306,42 €
73 Έργα     4.513.960,70 €
74 Μελέτες     114.713,29 €
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις     10.050,00 €
   
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων     0,00 €
9111 Αποθεματικό     79.072,02 €
   
Σύνολο Εξόδων     15.067.750,43 €

 

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ


Εκτύπωση   Email