Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού A ́ τριμήνου 2017

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 4932/21-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

 

pericon


Εκτύπωση   Email