Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β΄ τρίμηνο 2016

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 26 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.5793/22-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 

pericon


Εκτύπωση   Email