7η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - έως Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 από τις 07:00 έως και τις 15:00

Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση(7η) Συνεδρίαση»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 (Σχετική και η αρ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

  • Της με αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

  • Του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

  • Του με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου και της 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ στα οποία αναφέρονται οι ανωτέρω εγκύκλιοι και οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων Δ.Σ. ΟΤΑ (είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε δια περιφοράς) .

Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας Υγείας, της προστασίας των μελών του ΔΣ και του προσωπικού του ΝΠΔΔ, θα προβούμε σε εξέταση – ψήφιση των θεμάτων, δια περιφοράς με συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (7 μέλη).

Τα θέματα για λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

2ο θέμα

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2021.

3ο θέμα

Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

4ο θέμα

Συγκρότηση Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής και μοριοδότησης αιτήσεων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021-2022.

5ο θέμα

Ύψος τροφείων κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης λόγω κορωνοϊού Covid 19 για τους μήνες Μάρτιο και Μάιο 2021.

6ο θέμα

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που δεν έχουν καμία αξία.

7ο θέμα

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ για τη στελέχωση του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 7ης Τακτικής δια περιφοράς Συνεδρίασης καθώς και τις εισηγήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα δηλωθέντα email τους).

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις τα μέλη του ΔΣ καλούνται να υποβάλλουν την σύμφωνη γνώμη τους ή μη καθώς και τυχόν απόψεις τους επί των θεμάτων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  dpros@npdd.eu   ή στα Γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης την 31/5/2021 από τις 7:00 έως τις 15:00.

Η ηλεκτρονική ψήφιση δεν απαιτεί υπογραφή ή υποβολή του συνημμένου πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν είναι εφικτό) η ψήφιση κατατίθεται εγγράφως. Η ηλεκτρονική υποβολή της γνώμης επέχει και θέση παρουσίας – υπογραφής για το πρακτικό της συνεδριάσεως.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία


Εκτύπωση   Email