1ο Δημοτικό Συμβούλιο - Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 24-01-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε στην 1η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότηση περί αποδοχής ή μη του υπ.αριθμ. 264/13-01-2020 αιτήματος της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ, αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση των παιδικών χαρών του Δήμου Προσοτσάνης (Β ΦΑΣΗ)-Προμήθεια νέου οργάνου στην ΤΚ Καλή Βρύσης» για χορήγηση παράτασης 1ης παράτασης.

 2. Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για το 2020.

 3. Έγκριση της 168/2019 της Ο.Ε. «Καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων ευπαθών ομάδων για μειωμένο τιμολόγιο τελών ύδρευσης».

 4. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και Δήμου Προσοτσάνης για : «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Προσοτσάνης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του»

 5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Προσοτσάνης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Προσοτσάνης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του»

 6. Τροποποίηση απόφασης ένταξης του Κέντρου Κοινότητας.

 7. Αποδοχή της υπ. αριθμ. 6175/19-12-2019 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ", εγγραφή της ανωτέρω πράξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Προσοτσάνης και εξουσιοδότησης νομίμου εκπροσώπου για υπογραφή της σύμβασης.

 8. Παραχώρηση χρήσης Αυτοκινήτου του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στη ΔΗΚΕΠ

 9. Έγκριση της αριθμ. 42/2019 μελέτης με τίτλο «Μελέτη σήμανση πλησίον 3ου Δημοτικού Σχολίου Προσοτσάνης ) που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Προσοτσάνης.

 10. Έγκριση για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 Kva, για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του πάρκου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

 11. Οικονομική ενίσχυση τριών άπορων δημοτών.

 12. Έγκριση 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2020 (Αρ. 3/2020 Απ. Ο.Ε)

 13. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Βελτίωση βατότητας οδού διασύνδεσης Τ.Κ. Σιταγρών – Μικροκάμπου»

 14. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : « ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 15. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 227/2019 απόφασης ΔΣ ως προς το ποσό αποδοχής με το οποίο χρηματοδοτείται ο Δήμος μας.

 16. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 228/2019 απόφασης ΔΣ ως προς το ποσό αποδοχής με το οποίο χρηματοδοτείται ο Δήμος μας.

 17. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής – Καταγραφής του Δημοτικού Καφενείου Καλλιθέας (Απόφασης 242/2019 ΔΣ).

 18. Έγκρισή 2ου ΑΠΕ – 1ης ΣΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΆΝΗΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

 19. Έγκριση κάλυψης μέρους των εξόδων κηδείας και ταφής άπορου δημότη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ


 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.


Εκτύπωση   Email