18η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
 
Προσοτσάνη, 08/07/2011
Αριθ.Πρωτ.: 14344
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την ....15η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [18η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της ΔΕΤΑΣΠΑ »

2o ΘΕΜΑ

«Λήψη απόφασης περί καταβολής των δεδουλευμένων στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. της ΔΕΤΑΣΠΑ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι και ολοκληρώσεως της διαδικασίας μεταφοράς τους»

3οΘΕΜΑ:

«Υποβολή αιτήματος στο Σώμα Ορκωτών εκτιμητών για τον ορισμό ορκωτού εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας οικοπέδων στην Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολης του Δήμου Προσοτσάνης»

 

4ο ΘΕΜΑ

«Τροπ/ση  προυπολογισμού οικον. έτους 2011 και μεταφορά πιστώσεως από τον Κ.Α. 00/6734 (επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων) στον Κ.Α. 00/6735

(επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων) για την ενίσχυση του και

Ψήφιση - διάθεση πιστώσεως σε βάρος του Κ.Α. 00/6735  και  κατανομή οικονομικής επιχορήγησης στους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας»

 

5οΘΕΜΑ:

«Ψήφιση - διάθεση πιστώσεως σε βάρος του Κ.Α. 00/6734 και κατανομή οικονομικής επιχορήγησης στους Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας».

 

5o ΘΕΜΑ

«Έγκριση της γνωμοδότησης της επιτροπής υπαίθριου εμπορίου (άρθρο  1 παρ. 8 του Ν.3377/2005) για τον αριθμό αδειών και τον  καθορισμό χώρων (θέσεων) άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Προσοτσάνης»

6ο ΘΕΜΑ

«Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Παλατίδη Νικόλαο του Ιωάννη»

7οΘΕΜΑ:

«Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου στην κα. Μουρατίδου Αρχοντή του Στεργίου» 

8οΘΕΜΑ:

«Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου στον κ. Σιορδίλη Ιωάννη του Γεωργίου»

9οΘΕΜΑ:

«Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου στον κ. Πετρόπουλο Γεώργιο του  Μιλτιάδη» 

10ΘΕΜΑ

«Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 49.501,60 τ.μ. από το αριθ. 3944 τεμάχιο αγροκτήματος Δ.Κ. Πετρούσας στην εταιρεία <<ΠΑΥΛΙΔΗΣ – ΥΔΡΑΜΑ Α.Ε. » με σκοπό την δημιουργία μονάδος συσκευασίας πόσιμου ύδατος» 

 

11ΘΕΜΑ

«Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 6.000,00 τ.μ. από το αριθ. 251 τεμάχιο αγροκτήματος Αγγίτη – Τ.Κ. Κοκκινογείων στον Καλπακίδη Αναστάσιο του Ηλία  με σκοπό την δημιουργία  ιχθυοτροφείου » 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ


Εκτύπωση   Email