13ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00

dimotiko symboylio

 

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ έτους 2018»

 

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην 13η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 12ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

 2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 67/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί «3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Οικ. Έτους 2018.

 3. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου του Γ΄ Τριμήνου 2018.

 4. Έγκριση αμοιβής Πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Μυστρίδη Αδάμ.

 5. Έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης.

 6. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της ομάδας 9 «Είδη ιχθυοπωλείου» και της ομάδας 10 «Είδη Αρτοποιείου» λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. για το έτος 2019», χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της υπ΄αριθμ. 1/2018 μελέτης.

 7. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2019.

 8. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

 9. Έγκριση της αριθμ. 33/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισήγηση για απαλλοτρίωση ή μη ρυμοτομούμενου κτιρίου στο Ο.Τ.46 της Τ.Κ. Μικρόπολης).

 10. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»/Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.7244/18-09-2018 (Α/Α ΟΠΣ: 2826) Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Πέτρινου Θεάτρου Πετρούσας & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου».

 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις διαδρόμων Νεκροταφείων & Διαμόρφωση Χώρου Parking νέων Κοιμητηρίων Τ.Κ. Πετρούσας».

 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κατασκηνωτικού Χώρου Ανεμοπτεριστών Τ.Κ. Πετρούσας».

 14. Συναίνεση για απευθείας μίσθωση δημόσιας Λατομικής έκτασης 50,67517 στρ. στην ΤΚ Πύργων (ΕΠΖ 34/2018).

 15. Συναίνεση για απευθείας μίσθωση δημόσιας Λατομικής έκτασης 34,00 στρ. στην ΤΚ Κοκκινογείων (ΕΠΖ 35/2018).

 

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email