Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας.

thyreos

Έχοντας υπόψη:

  1. Την από 27-8-2015 έγγραφη δήλωση-υποβολή παραίτησης της κ.Αθανασιάδου Μαρίας του Χρήστου, συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης (αριθ.πρωτ. 13793/27-8-2015)

  2. Την αριθ.22/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας, περί επικύρωσης των γενικών αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ης και της 25ης Μαϊου 2014 και ανακήρυξης των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)

  3. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  4. Την αριθ.43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την παραίτηση της κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ από το αξίωμα του Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων , στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οικεία ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»

 

Δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf 


Εκτύπωση   Email