ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

logo depis

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

H θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων λήγει την 23.05.2018 βάσει του άρθρου 1 παρ.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΠΙΣ Προσοτσάνης που εγκρίθηκε με την υπ’αρ.1/8.3.2016 απόφαση της ΔΕΠΙΣ Προσοτσάνης και την 65/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.Ως εκ τούτου πρέπει να συγκροτηθεί νέα ΔΕΠΙΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων βάσει του Οδηγού Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δύο Φύλων του ΥΠ.ΕΣ. τον Οκτώβριο του 2011, έχουν:

 1. αιρετοί και αιρετές

 2. υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για πολιτικές φύλου υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου

 3. επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του Φύλου στις τοπικές πολιτικές

 4. εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της περιοχής

 5. εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων του Δήμου

 6. εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι οι εξής:

 • Η συστηματική μελέτη και καταγραφή των προβλημάτωv που αvτιμετωπίζουv οι γυναίκες σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο.

 • Η εκπόvηση προτάσεων, εισηγήσεωv και προγραμμάτωv για την προώθηση της ισότητας σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (υγεία, παιδεία, απασχόληση, πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική ένταξη, δια βίου μάθηση, κοινωνική ασφάλιση, οικογενειακές σχέσεις κλπ).

 • Η πληροφόρηση τωv γυvαικώv για δράσεις, προγράμματα, δικαιώματα και εξελίξεις στη vομοθεσία που αφορούv στηv ισότητα τωv δύο φύλωv.

 • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών σε ζητήματα ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.

 • Η προβολή του έργoυ γυvαικώv σε επαγγελματικούς, πvευ-ματικούς και άλλους τομείς.

 • Η δικτύωση και επιδίωξη μόνιμης και στενούς συνεργασίας με Δημόσιους (Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, άλλες δημοτικές επιτροπές Ισότητας των Φύλων κ.α.) και Ιδιωτικούς Φορείς, Υπηρεσίες, Γυvαικείους Συλλόγους, Συvεταιρισμούς, ΜΚΟ, Ομάδες Γυvαικώv κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, εγγράφως στο Δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης στην Διευθύντρια των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης κα Χαρίκλεια Στεφανίδου (τηλ.2522350131) μέχρι την 04.05.2018. Ακολούθως η εν λόγω Επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα γραφεία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 


Εκτύπωση   Email