18η Έκτακτη Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 από ώρα 09:30π.μ. έως 13:00

Προσκλήσεις Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για έκτακτη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα διότι οσον αφορά το 1ο θέμα :

Από 01-06-2021 θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Νόμος 4782/2021 με τον οποίο τροποποιούνται οι διακηρύξεις ανοικτών διαγωνισμών . Η εν λόγω διακήρυξη της προμήθειας του τουριστικού τρένου έχει εγκριθεί με το υπ΄αριθμ. 53544/12.05.2021 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» οπότε αν δημοσιευθεί μετά τις 01-06-2021 θα απαιτείται νέα έγκριση και επιπλέον καθυστέρηση όσο αφορά τα χρονικά περιθώρια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος .

Προκείμενου το εν λόγω θέμα να τεθεί υπόψη των μελών της Ο.Ε. απαιτούνταν η έγκριση προμήθειας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την οποία την λάβαμε στις 26-05-2021 με τον υπ΄αριθμ. 86657/26.05.2021 έγγραφο τους .

Οσον αφορά το 2ο θέμα: Με τη λήψη της αριθ.137/2021 απόφασης της ΟΕ στην προηγούμενη συνεδρίασή της σχετικά με τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης του αριθ.308 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 10.000τμ της Κοινότητας Προσοτσάνης και επειδή η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς , απαντώντας τα μέλη θετικά ή αρνητικά, δεν διευκρινίστηκαν κάποιοι όροι της δημοπράτησης (ελάχιστο όριο προσφοράς, ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, και διάρκεια της μίσθωσης). Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να συμπληρωθεί άμεσα η ανωτέρω απόφαση προκειμένου να διεξαχθεί η δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου.

Σύμφωνα με την αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), την Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των Παρατάξεων θα προβεί σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση στις 27-5-2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 09.30 πμ έως 13.00 μ.

Καλείστε την ως άνω ημέρα (27-5-2021) να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την θέση σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφο) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.

Τα θέματα προς ψήφιση είναι:

  1. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 182.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

  2. Συμπλήρωση της αριθ.137/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή (ελάχιστο όριο προσφοράς, ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, και διάρκεια της μίσθωσης).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση