ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΕΣΠΑ

espa min

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (κάτω του ορίου)

Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός
:
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΚΑΡΗ 15
Ταχ.Κωδ.
:
66200
Τηλ.
:
2522350107
Telefax
:
2522350191
E-mail
:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες:
:
Δέσποινα Δεληγιαννίδου

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 5.241.935,48 €, συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων σε ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Κωδικός έργου: MIS 5052238 Κωδικός Ενάριθμου: 2019ΕΠ03110085.

Στο προτεινόμενο έργο προβλέπεται η αντικατάσταση του συνόλου των αγωγών του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου της Προσοτσάνης, καθώς επίσης και η κατασκευή νέας δεξαμενής 2000μ3 βορείως του οικισμού. Τα μήκη του νέου δικτύου κατανέμονται ανά διάμετρο σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα:

 Εξωτερική διάμετρος (mm)  Mήκος (m)  Υλικό
 315  11110  Πολυαιθυλένιο
 250  1930  -
 200  4210 Πολυαιθυλένιο
 160  9600 -
 110  8290 -
 90  1370 -
 63  26890 -

 

 Η αναλυτική περιγραφή των επιμέρους εργασιών του παρόντος έργου γίνεται στο Τεύχος με τίτλο «Τεχνική Έκθεση» σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 5.241.935,48Ευρώ και αναλύεται σε:

α.«Χωματουργικά» με προϋπολογισμό 1.343.885,09 ευρώ

β. «Εργασίες από σκυρόδεμα» με προϋπολογισμό 273.913,66 ευρώ και

γ. «Εργασίες υδραυλικών δικτύων» με προϋπολογισμό 1.997.218,94 ευρώ

δ. «Εργασίες Η/Μ» με προϋπολογισμό 157.258,15 ευρώ

Συνολική Δαπάνη Εργασιών 3.772.275,84 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 679.009,65 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 667.692,82 €

Αναθεώρηση 122.957,17 €

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στην παρούσα εργολαβία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014), με τις οποίες προβλέπεται η αντιστροφή υποχρέωσης του ΦΠΑ.

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που ορίζεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ.1 δ του άρθρου 302 β του Ν.4412/2016).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.prosotsani.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-06-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων ή Η/Μ με προϋπολογισμό 5.118.978,32 (με απρόβλεπτα 15% και ΓΕ & ΕΟ 18%) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους του άρθρου 22Α της διακήρυξης.

Κάθε προσφέρων θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β – 22.Δ της διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 104.838,71 ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 15 της διακήρυξης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

Προσοτσάνη, 10/04/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’ αρ. 78/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΔΦΩΞΖ-ΣΣΩ)

Σημειώνεται ότι:

1. Η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Διακήρυξη αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.prosotsani.gr).

3. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

 espa min


ΑΡΧΕΙΑ


Εκτύπωση