Προμήθεια Καδοπλυντηρίου

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καδοπλυντηρίου »

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη, αρμόδια υπάλ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα τηλ.25222350129,Φαξ:2521350191,Email:manaridou@prosotsani.gr,

2. Κωδικός CPV:34144000-8

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια καινούριου Καδοπλυντηρίου για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Προσοτσάνης

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής ( με βαθμολόγηση κριτηρίων)

7. Προϋπολογισμός: 160.000,00€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης ποσού 1.290,35€.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι: 65728.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 20:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 26/11/2018,και ώρα 11:00 π.μ..

11.Χρηματοδότηση:από πιστώσεις ΥΠΕΣ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

12.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο