ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού στην ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2023
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ τους ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
(Περίοδος 2022-2023)
Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και από εθνικούς πόρους
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας ‘Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/21-3-2022), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/31-7-2021).
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 70, 71 και 85 του Ν. 4982/2022 «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/15-10-2022).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο - Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994» του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ. Α΄/13-4-2023).
 8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)».
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).
 11. Την υπ΄ αριθ. 2426/2022 (με αριθ. πρωτ. 114445/28-11-2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».
 12. Την υπ' αριθ. 77094/1-8-2022 ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
  και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης" της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους» (ΦΕΚ 4094/τ. Β΄/1-8-2022).
 13. Την υπ΄ αριθ. 41087/29-11-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».
 14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10945/2-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ) (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-8-2022) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, προς τις/τους ωφελούμενες/ους της εν λόγω Δράσης.
 15. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 1445/14-3-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Αν. Μακεδονία Θράκη, κύκλος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 6000712 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027».
 16. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Νομό, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, κατόπιν της από 2-8-2022 Ανακοίνωσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για το Δήμο Δομής: Δήμος Προσοτσάνης, Φορέας: ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, Νομός: Δράμας, Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.
 17. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 10945/2-8-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους Ωφελούμενους δικαιούχους για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, για το Δήμο Προσοτσάνης.
 18. Την υπ’ αριθ. 25/23-05-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ για την κάλυψη ανάγκης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης ‘Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης Περιόδου 2022-2023’)».
 19. Την υπ’ αριθ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγχώνευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και σύστασης ενός νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Προσοτσάνης με την επωνυμία ‘ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 1241/τ.Β΄/14-6-2011), όπως ισχύει.
 20. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης Νομού Δράμας με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης» (ΦΕΚ 1410/τ. Β΄/10-06-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 21. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 727/25-5-2023 βεβαίωση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, που εδρεύει στην Προσοτσάνη της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

 

Κλάδος

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

(Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί)

Προσοτσάνη Ν. Δράμας

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης

 

ΔΕ Μαγείρων

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2023,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης

1

 

 

 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της Ανακοίνωσης Πρόσληψης ΣΟΧ2/2023 υπ’ αριθμ. πρωτ .: 810/14-6-2023 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης είναι από
23-6-2023 μέχρι και 3-7-2023.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και στα τηλέφωνα
2522350187 , 2522350182
 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200