ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΑΡΒΥΛΑ)

Ο Δήμος Προσοτσάνης λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

  2. Την από 4/12/2018 εισήγηση της Τεχνικού Ασφαλείας με θέμα άρβυλα ασφαλείας στο σύνολο του εργατοτεχνικού προσωπικού.

  3. Το υπ αρίθμ. 1545/14-02-2019 υπηρεσιακό-Τεκμηριωμένο σημείωμα για την εν λόγω προμήθεια από την Διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινα

καλεί σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές .

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 


Εκτύπωση   Email