Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου και αρτοποιείου.

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αριθμ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 82388

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ 8 « ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΟΜΑΔΑΣ 9 «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΟΜΑΔΑΣ 10 « ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Ανακοινώνει

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 8

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15100000-9

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

9.600,00€

8.496,00€

ΟΜΑΔΑ 9

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

03311000-2

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

4.000,00€

3.540,00€

ΟΜΑΔΑ 10

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

15810000-9

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

4.000,00€

3.540,00€

ότι ο Δήμος Προσοτσάνης προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας των παρακάτω ειδών όπως αναλυτικά περιγράφονται

στον παρακάτω πίνακα:

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης .

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/

Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους της μελέτης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.prosotsani.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

26/11/2019

26/11/2019

ΏΡΑ :14:00

6/12/2019 Ημέρα Παρασκευή

ΏΡΑ : 16:00

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνική και οικονομική προσφορά οι οποίες πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 11153/08.10.2019 διακήρυξη και στην υπ΄αριθμ. 29/2019 μελέτη .

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 


 ΑΡΧΕΙΑ


 

 

Εκτύπωση