ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΧΡΩΜΑΤΩΝ -ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης


Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΧΡΩΜΑΤΩΝ -ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2020».
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350111-2522350129 ,Φαξ:2521350191,Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
2. Κωδικός CPV:44810000-1,44113700-2,44114100-3,14210000-6,4411000-1,34922000-6
3. Διαδικασία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, αδρανών υλικών, σκυροδέματος και υλικών διαγράμμισης.
5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική
6.Κριτήρια κατακύρωσης : Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .
7. Προϋπολογισμός: 74.400,00€ (με τον ΦΠΑ 24%).
8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα : Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή περισσότερες ομάδες (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ) για το σύνολο όμως των ειδών της έκαστης ομάδας.
9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Προσοτσάνης που βρίσκεται στην οδό Χρήστου Σακάρη 15.
12.Χρηματοδότηση:Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου καθώς και τη ΣΑΤΑ Σχολείων .
13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στην προβλεπόμενη από το νόμο εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΑΡΧΕΙΑ


*Διευκρινίζεται ότι στην ομάδα Β, τα Β28-Β31 αναφέρονται σε απλά πινέλα και όχι κονταροπίνελα.


Εκτύπωση   Email