ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΣΑΤΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΣΑΤΑ)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης πλησίον σχολικών μονάδων και περιοχών όπου παρατηρείται αυξημένη διέλευση από παιδιά .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.10525/08.11.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Αναλυτικότερα τα προς προμήθεια είδη αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Α/Α
Τύπος πινακίδας
ποσότητα
Ενδεικτική τιμή χωρίς φπα
Δαπάνη
1
Π-21
34
35
1190
2
P-32
8
30
240
3
Κ-16
8
35
280
4
P-40
14
30
420
5
Πρ -4α
4
10
40
6
Πρ -4γ
4
10
40
7
P-2
9
36
324
8
Ενιαία πινακίδα με Κ-16,P-32 και Πρόσθετη με ένδειξη ΑΡΓΑ (70x150mm) βλ.λεπτομέρεια 5 ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013
17
120
2040
9
Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5΄΄ - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 3,30 μ.
46
28
1288
 10
 Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5΄΄ - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 4,00 μ.
17
34
578
Συνολική δαπάνη
6440
 
 
 
ΦΠΑ 24%
1545,6
 
 
 
Σύνολο
7.985,60 €

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων έχουν ως εξής :

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχοντας υπόψη τις υπ. αριθμ. 127/2020 και 82/2021 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν τη σήμανση πλησίον σχολικών μονάδων και περιοχών όπου παρατηρείται αυξημένη διέλευση από παιδιά συντάχθηκε η παρούσα μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων πινακίδων.

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

  1. Γενικά

Οι κατηγορίες των πινακίδων που προβλέπεται να τοποθετηθούν αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα μελέτη

Η κατακόρυφη σήμανση θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99), τις τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου (Ε.1/92 (ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/13-11/1992 του ΥΠΕΧΩΔΕ), με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 & ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, τις ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ , ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’, ΟΜΟΕ -ΚΣΑ , τη μελέτη και γενικά όλες τις εν ισχύ προδιαγραφές, πρότυπα και σχετική με την κατακόρυφη σήμανση νομοθεσία.

Οι πινακίδες σήμανσης που προβλέπεται να τοποθετηθούν με την παρούσα μελέτη θα πληρούν τους παρακάτω βασικούς κανόνες:

α) Τυποποίηση

Θα ακολουθηθεί η μορφή πινακίδων σύμφωνα με τις εθνικές και αντίστοιχες διεθνείς συμφωνίες και προδιαγραφές, ώστε να αναγνωρίζονται από τους χρήστες του οδικού δικτύου, ανεξάρτητα από εθνικότητα και κοινωνικό ή μορφωτικό επίπεδο.

β) Αναγνωσιμότητα

Η μορφή και η εγκατάσταση των πινακίδων θα είναι τέτοια, ώστε να μεταφέρουν έγκαιρα και αποτελεσματικά το σχετικό μήνυμά τους στους διακινούμενους στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.

γ) Λιτότητα

Η μορφή και η εγκατάσταση των πινακίδων θα διέπεται από λιτότητα ώστε απλώς να γίνεται αντιληπτό το μήνυμα τους χωρίς να αποσπάται ιδιαίτερα η προσοχή των οδηγών.

δ) Αποτελεσματικότητα

Το μεταφερόμενο μήνυμα θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό ιδιαίτερα στους ξένους ή απλά διερχόμενους αφού κατά κανόνα οι συνεχώς διερχόμενοι (ντόπιοι) λόγω γνώσης σπανιότερα παρατηρούν σφάλματα και ελλείψεις στη σήμανση.

  1. Τεχνικές προδιαγραφές πινακίδων

2.1 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. μικρού μεγέθους.

ως ακολούθως

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’,τις ΟΜΟΕ -ΚΣΑ

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

· η προσκόμισή και τοποθέτησή της στην θέση τοποθέτησης

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της (αναφέρεται στον προϋπολογισμό της μελέτης)

Οι διαστάσεις των πινακίδων λαμβάνονται από το ακόλουθο πίνακα για ≤50km/h

Πηγή :ΟΜΟΕ 6.2 -ΚΣΑ

pinakas

2.2 Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 60 mm (2 1/2 ins)

Γενικά

Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (μέρος 4) για στήριξη πινακίδων <2m2 χρησιμοποιούνται σωληνωτοί ορθοστάτες οι οποίοι για διάμετρο μέχρι και 76mm παρουσιάζουν ευνοϊκή συμπεριφορά κατά την πρόσκρουση οχημάτων σε αυτούς. Για πινακίδες μεγέθους 2 επιλέγεται εξωτερική διάμετρος σωληνωτού ορθοστάτη 60 mm

Ειδικά

Ο Στύλος στήριξης πινακίδων θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 60 mm πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους 3,30 m & 4,00 m κατά περίπτωση σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm

· η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ευχερή προσαρμογή ή και αντικατάσταση της πινακίδας. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

Απαγορεύεται η διάτρηση των πινακίδων επί τόπου του έργου για τη διέλευση κοχλιών στερέωσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τυποποιημένα εξαρτήματα στήριξης που παραδίδει το εργοστάσιο κατασκευής. Η σύσφιξη των περικοχλίων θα γίνεται με δυναμόκλειδο, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, για την εξασφάλιση αφ' ενός μεν της σταθερότητας.

Στην πίσω πλευρά της πινακίδας θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το έτος κατασκευής .

Επίσης, εάν ο διαθέσιμος κυκλοφοριακός χώρος δεν επαρκεί για την εγκατάσταση ιστών στήριξης, τότε συνίσταται η απευθείας στήριξη τους σε παράπλευρους αντίστοιχους τοίχους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 ΟΜΟΕ -ΚΣΑ μέρος 2, οι πινακίδες μικρού μεγέθους κατά κανόνα τοποθετούνται δεξιά και αριστερά των κλάδων των αυτοκινητοδρόμων, στο φυτικό έρεισμα και στην κεντρική νησίδα, καθώς και των δίιχνων κλάδων κόμβων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα προς αυτές. Επίσης τοποθετούνται έτσι ώστε ο άξονας του ορθοστάτη τους να απέχει από τον κυκλοφοριακό χώρο 1,50 m. Το κάτω άκρο των πινακίδων πρέπει να απέχει από το έδαφος 2,00 m, ενώ πάνω από το πεζοδρόμιο 2,20 m (2,25 m πάνω από ποδηλατόδρομο) και στις νησίδες των ισόπεδων κόμβων 0,60 m (Μέρος 2, παρ. 3.1, Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου και Ενημερωτικές Πινακίδες). Στην περίπτωση που η απόκλιση από αυτόν τον κανόνα είναι απαραίτητη (συνήθως στις πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων), συνιστάται η απόσταση του κάτω άκρου των πινακίδων από την επιφάνεια του εδάφους να είναι ίση με 1,00 m.

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εν λόγω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 17-11-2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Βλ. παρακάτω σημείωση για υπεύθυνη δήλωση)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. -ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ - ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (www.prosotsani.gr)

  Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΑΡΧΕΙΑ


 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr