Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση ισταμένων δένδρων λεύκης

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκποίηση ισταμένων δένδρων λεύκης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Προκηρύσσει φανερή , προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση της παραγόμενης ξυλείας η οποία θα προκύψει από την υλοτόμηση -350- δένδρων λεύκης ,που φύονται αποκλειστικά εντός του αγροτεμαχίου 1219 αγροκτήματος Κοκκινογείων , όπως αυτά καταμετρήθηκαν και εκτιμηθήκαν από το Δασαρχείο Δράμας με την υπ΄αριθμ 2386/06-03-2020 (ΑΔΑ : ΨΦΒ3ΟΠ1Υ-ΠΗ5 ) και όπως περιγράφονται παρακάτω:

  1. Στρογγύλη ξυλεία λεύκης , ενδεικτικού βάρους 325,00 τόνων , η οποία έχει υπολογιστεί ως το γινόμενο ογκομέτρησης 250 Μ3 επί του εκτιμούμενου μέσου βάρους 1,30τον/μ3

  2. Βιομηχανική ξυλεία λεύκης , ενδεικτικού βάρους 60,00 τόνων , η οποία έχει υπολογιστεί ως το γινόμενο ογκομέτρησης 100,00 χωρικών κ.μ. επί του εκτιμούμενου μέσου βάρους 0,60 τον/χ.κ.μ.

  3. Τα αναφερόμενα βάρη ξυλείας και η ογκομέτρηση είναι απολύτως ενδεικτικά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 08 / 01 / 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, από ώρα 10.00πμ έως ώρα 11.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 271/2020 και 329/2020 αποφ.Ο.Ε.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό , όπως παρακάτω:

  1. Στρογγύλη ξυλεία λεύκης , περίπου 325,00 τόνων ή (όση κι αν βρεθεί) : 25,00€/τόνος

  2. Βιομηχανική ξυλεία λεύκης , περίπου 50,00 τόνων ή (όση κι αν βρεθεί): 22,00€/τόνος

Οι τιμές εκκίνησης δεν περιέχουν Φ.Π.Α. 24%.

Προσφορά για τμήμα των προϊόντων δηλαδή μόνο για βιομηχανική ξυλεία ή μόνο για στρογγύλη ξυλεία δεν γίνεται αποδεκτή.

Μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής (Τραπέζης ή Τ.Π.Δ.) που ανέρχεται στο πόσο 944,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων , ημέρες Δευτέρα –Παρασκευή και ώρες 09-00π.μ. -13:00μ Διεύθυνση Χρήστου Σακάρη 15 , Τηλέφωνο 2522350163-2522350161, FAX.2522023322 ,ηλεκτρονικά στο esoda@prosotsani.gr .

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα προ της δημοπρασίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email