ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. του έτους 2015

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. του, έτους 2015»

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. του έτους 2015».  Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 71.000,00€ (με ΦΠΑ) .


Κριτήρια κατακύρωσης είναι : α) για την προμήθεια ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, β)για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων – αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου η χαμηλότερη τιμή από τις τιμές της μελέτης .

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα-εγγεγραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕKΠΟTΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις Προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες, γιατη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών της κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (παρ.Α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο Μαναρίδου Αλεξάνδρα και στα τηλέφωνα 2522350152, φαξ:2522023322.

Έγγραφα


Εκτύπωση   Email