ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια υγρών καυσίμων - ελαιολιπαντικών

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

 

        Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπ όψη: α) τις διατάξεις της αριθμ.11389 /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, β) την υπ΄ αριθμ. 144/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (Ομάδα 1: Πετρέλαιο θέρμανσης, Ομάδα 2:Πετρέλαιο κίνησης, Ομάδα 3: Βενζίνη αμόλυβδη και Ομάδα 4: Ελαιολιπαντικά) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 180.000,00€ (με το ΦΠΑ) για τις ανάγκες του Δήμου Προσοτσάνης , με κριτήρια κατακύρωσης:

Α) Για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και

Β)Για τα ελαιολιπαντικά, την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, (Δ/νση: Χρήστου Σακάρη 15 ) την 27η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ. ρα λήξης κατάθεσης προσφορών).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας.

Οι προσφορές ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της μίας ή των περισσοτέρων ομάδων για τις οποίες πρόκειται να υποβάλλει προσφορά ο ενδιαφερόμενος.

Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης ( κ. Α. Μαναρίδου τηλ.2522350152, φαξ : 2522023322).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Εκτύπωση   Email