Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ειδικότητα ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την με αριθ. 10/2023 απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών του  Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα  ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:  

ΚΛΑΔΟΣ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΕ Παιδαγωγών  Πρώιμης Παιδικής  Ηλικίας

Βλέπε παρακάτω 

Δύο (2) μήνες ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες  

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση  των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής  δικαιολογητικά:  

Αναφέρουμε ενδεικτικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του υποψηφίου το κώλυμα  του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ούτε τα σχετικά κωλύματα των άρθρων 5 & 6 ΠΔ 164/2004.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι τους  τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη  περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να  δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης του  (έναρξη & λήξη).  

4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της  αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Για τον κλάδο και ειδικότητα ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, Πτυχίο ή δίπλωμα  Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης  ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης  (Δ/νση: Παλιό Δημαρχείο (Πλατεία Δημοκρατίας) Προσοτσάνη Δράμας 66200 Δράμας, τηλ:  2522350180) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τσιτσοπούλου Βασιλική κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της  ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ και μέχρι και τις 20-3-2023.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα:  

∙ Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017)  Υπουργική Απόφαση.  

∙ Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.  

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ελένη Βουγιουκλή


ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200