ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 12627/11-10-2010

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Προσοτσάνης, για την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης"» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 37.578,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ(23%). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, υπό την αίρεση της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης έργου από την ΕΥΔ του ΕΠ ΔΜ.

(κλικ εδώ για το Τεύχος του Διαγωνισμού )

Ο Διαγωνισμός αφορά την Ενοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών του συνενωμένου Δήμου Προσουτσάνης και του Δήμου Σιταγρών, καθώς και την Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού προκειμένου ο νέος Καλλικράτειος Δήμος να μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του και να εξυπηρετήσει τους πολίτες από την 1­-1-2011.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ 66 200, Προσοτσάνη) στις 03 / 11 / 2010, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 έως ώρα 11.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις που προβλέπονται στην Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη, ποσού 1.879,00 €

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Προσοτσάνης, τηλ. 2522350112 (Μουστακίδου Λίνα) έως και την Τετάρτη 27/10/2010.

Η παραλαβή του τεύχους διακήρυξης είναι απαραίτητη και θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Προσοτσάνης.  Το αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (www.prosotsani.gr)  Bytes 11/10/2010, 11:32 .

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εκτύπωση   Email