ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Αριθ. Πρωτ. 12432

 

Προσοτσάνη 06-10-2010

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) την παρ. 4 του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ
2) το άρθρο 192 του Δ.Κ.Κ
3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, στις 22 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ, στο δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης, ενώπιον της αρμόδιας κατά το νόμο επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα που βρίσκεται στο αριθμ. 261 οικόπεδο του Ο.Τ. 37 στο συνοικισμό του Τ.Δ Καλής Βρύσης του Δήμου Προσοτσάνης.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού τα εξής δικαιολογητικά:

α) γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σαν εγγύηση ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ποσού ίσου προς το 1/10 της πρώτης προσφοράς ( η οποία καθορίστηκε στο άρθρο 10 της διακήρυξης) για ένα ημερολογιακό έτος,(Π.Δ. 270/81), δηλαδή εγγυητική ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€).
β) Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο.
γ) Παρουσία αξιόχρεου εγγυητή.

Αναλυτική διακήρυξη για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης, υπάρχει στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης, την οποία μπορούν να μελετήσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Εκτύπωση   Email