Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Εργου (ΟΔΕ)...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ταχ.δ/νση:Χρ.Σακάρη 15
66200 Προσοτσάνη

Τηλέφωνα: 2522 350 130
Τελεομοιότυπο:25220 23333

Προσοτσάνη  15 /2 / 2011

Αριθ.Πρωτ:  2155

Αριθ.Απόφ:   51

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Εργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις

α.-του άρθρου6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειςμε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β.-τουΝ.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-ΠρόγραμμαΚαλλικράτης»

2.-Το γεγονός ότι από τις διατάξειςτης παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προύπολογισμού του ΔήμουΠροσοτσάνης, δεδομένου ότι η ΟμάδαΔιοίκησης Εργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

Αποφασίζουμε

Α)Συγκροτούμεστο Δήμο Προσοτσάνης, Ομάδα Διοίκησης Εργου (Ο.Δ.Ε.) αποτελούμενη από δύο μέλη υπαλλήλους οι οποίοιυπηρετούν στον φορέα με οποαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Β)Εργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/2010, είναιυπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίολαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείουκαθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίωνστοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της ΟΔΕ είναι η τήρησηαρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σεκάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά , διαδικαστικάκαι οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα καιδιαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

Γ)Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτόςτου ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τιςδιατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Δ) Ορίζουμε τον Συντονιστήκαι τα μέλη της Ο.Δ.Ε. ως εξής:

1) Χρήστο Χασάπη του Παύλου, Κλάδου ΤΕ3Πολιτικών Δομικών Εργων με βαθμό Β΄, ωςσυντονιστή, με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ.2522350111, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), με αναπληρωτή Αβραάμ Αθανάσιο του Βασιλείου, Κλάδου ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού, με βαθμό Δ, μεστοιχεία επικοινωνίας: τηλ.2522350151, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.:

2) τον Ράγια Νικόλαο τουΚων/νου, Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών , με βαθμό Α΄, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2522350110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

με αναπληρωμή τον Κουμουνδούρο Σπύρο του Νεοπτόλεμου, Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού , μεβαθμό Β΄, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.2522350163, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.-Οριζομένους

2.-Εθνικό Τυπογραφείο

Εσωτερική Διανομή:

1.-Γραφείο Δημάρχου

2.-Γραφείο Αντιδημάρχων

3.-Προϊσταμενο Γενικής Διεύθυνσης

4.-Προϊσταμένους Διευθύνσεων

(με τηνυποχρέωση να ενημερώσουν

το προσωπικότους)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
           **********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σάκαρη 15,
66200,  Προσοτσάνη
Πληροφορίες: Βογιατζής Κων/νος
Τηλέφωνα:(25223)50102, 50103
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
Προσοτσάνη, 08/02/2011
Αριθ.Πρωτ.: 1826 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προγ/μα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  το οποίο αφορά την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, καθώς και την αριθμ. 59/30-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& ΗΛ.Δ., προκειμένου να συγκροτηθεί η εν λόγω επιτροπή προβαίνουμε σε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος όπως ακολουθεί:

Καλούμε όλους τους δημότες, φορείς, Συλλόγους και τις οργανώσεις του Δήμου Προσοτσάνης εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό, να εκφράσουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ την βούληση τους έως 18 -02-2011 ημέρα Δευτέρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των εγγράφων ορίζεται ο κ. Βογιατζής Κων/νος.

Επίσης σας γνωρίζουμε:

  1. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι φορείς: Επαγγελματικά, Αθλητικά και Εμπορικά Σωματεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον νέο Δήμο, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Τοπικά Συμβούλια Νέων, Εθελοντικές Οργανώσεις.
  2. Οι Δημότες οι οποίοι θα δηλώσουν εγγράφως την βούληση τους για τη συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Το «έργο» της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο είναι το εξής:

  •  Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
  •  Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
  •  Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
  •  Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΛΥΣΣΕΛΗΣ

Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ταχ.δ/νση:Χρ.Σακάρη 15
66200 Προσοτσάνη

Τηλέφωνα: 2522 350 130
Τελεομοιότυπο:25220 23333

Προσοτσάνη  14 Ιανουαρίου 2011

Αριθ.Πρωτ:  578

Αριθ.Απόφ:   17

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλων  του Δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων  και των εκπροσώπων τους.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

                           Έχοντας υπόψη:

1.-Την παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010.

2.-Την αριθ. 1/2001 απόφαση-εισήγηση  της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων  των κοινοτήτων  , τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και τη διάθεση κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των κοινοτήτων, ως εξής:

Α. Για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας

1.Πετρούσας,ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου. Κωστής Γιάννης

2.Προσοτσάνης, η υπάλληλος …………………………Ναλμπάντη Ελένη

των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων:

3.Πύργων, ο υπάλληλος …………………………………Καλτσάμης Κων/νος

4.Γραμμένης, ο υπάλληλος …………………………….Χατζηκυριάκου Κων/νος

5.Χαριτωμένης, ο υπάλληλος………………………… Γιαϊλίδης Ελευθέριος

6.Πανόραμα, ο υπάλληλος………………………………Χατζησαββίδης Αριστείδης

7.Μικρόπολης, ο υπάλληλος……………………………Χατζηκυριάκου Κων/νος

8.Καλής Βρύσης, ο υπάλληλος ………………………Χατζησαββίδης Αριστείδης

9.Καλλιθέας, ο υπάλληλος……………………………. Πετρίδης Κυριάκος

10.Κοκκινογείων ο υπάλληλος……………………… Ακριτίδης Χρήστος

11.Ανθοχωρίου, ο υπάλληλος………………………..Σαμαρά Ζωή

12.Αργυρούπολης, ο υπάλληλος……………………Τσιρτσής Χαράλαμπος

13.Μαυρολεύκης, ο υπάλληλος………………………Καραγιαννίδης Αναστάσιος

14.Μεγαλοκαμπου, η υπάλληλος……………………Κυριακίδου Βενετία

15.Μικροκάμπου, ο υπάλληλος………………………Καραγιαννίδης Αναστάσιος

16.Περιχώρας, ο υπάλληλος………………………… Καραγιαννίδης Αναστάσιος

17.Φωτολίβους, ο υπάλληλος……………………… Τσιρτσής Χαράλαμπος

18.Σιταγρών, ο υπάλληλος………………………….  Βαφειάδης Αλέξιος

 

 

Β. Για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της κάθε δημοτικής και τοπικής κοινότητας,  ορίζονται οι υπάλληλοι όπως αυτοί αναγράφονται στην παρ.Α

Γ. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών υποστήριξης των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων τοπικής κοινότητας,  τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων, να διατεθούν τα αντίστοιχα τοπικά γραφεία. Η στέγαση των τοπικών γραφείων να γίνει στα κτίρια των πρώην Κοινοτήτων με τον κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος κατ’ ελάχιστο αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με τις απαραίτητες περιφερειακές συσκευές και σύνδεση στο διαδίκτυο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό γραφείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Προσοτσάνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 

Ταχ.δ/νση:Χρ.Σακάρη 15
66200 Προσοτσάνη

Τηλέφωνα: 2522 350 130
Τελεομοιότυπο:25220 23333

Προσοτσάνη  5 Ιανουαρίου 2011

Αριθ.Πρωτ:  234
Αριθ.Απόφ:   3

ΘΕΜΑ: Ορισμός  Αντιδημάρχων στο Δήμο Προσοτσάνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  του Δημάρχου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4, 58 και 59   του Ν.3852/10  «Νέα αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α΄87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.-Τα επίσημα  πληθυσμιακά δεδομένα  της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο  Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.481  κατοίκους.(ΦΕΚ 715/12-6-2002 τεύχος Β΄).

3.-Το γεγονός  ότι ο Δήμος Προσοτσάνης έχει   δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες και δέκα έξι (16) Τοπικές Κοινότητες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α.-Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Προσοτσάνης, με θητεία δύο (2) ετών,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011-2012 , μεταβιβάζοντας  σ’ αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

1.Τον κ.Τσελεμπή Αθανάσιο του Αναστασίου, καθ’ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών –Διαφάνειας  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Παιδείας-Πολιτισμού.

2.-Τον κ.Παπαμιχαήλ Γεώργιο του Αστερίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις  αρμοδιότητες  Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.

3.-Τον κ.Τερνεκτσή Ιωάννη του Αθανασίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού.

4.-Τον κ.Παπαδόπουλο Αλέξανδρο του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπου αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Σιταγρών, την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών  -συμπεριλαμβανομένου και του ΚΕΠ- ,την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών ,  την μέριμνα  για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, και επιπλέον δικαίωμα υπογραφή για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται και αφορούν την δημοτική ενότητα Σιταγρών.

Β.-Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ.-Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος .

Δ.-Όταν ο Δήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Τερνεκτσής Ιωάννης του Αθανασίου, που αναπληρώνει  το Δήμαρχο

Ε.-Σε όλους τους ανωτέρω μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα τέλεσης  των πολιτικών γάμων

ΣΤ.-Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευτεί σε μία  τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα  του νομού , και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

Ορκωμοσία Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου

prosotsani orkomosia1

Στη κατάμεστη αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης στις 26/12/2010 παρουσία του Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλου και παρουσία των τοπικών αρχών ορκίστηκε ο νέος Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης καθώς και οι νέοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι Δημοτικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων του νέου Δήμου που προήλθε από τη συνένωση του πρώην Δήμου Προσοτσάνης και του πρώην Δήμου Σιταγρών.

Ομιλία νεοεκλεγέντα Δημάρχου:

2«Ενώπιον Θεού και ανθρώπων δώσαμε τον όρκο της πιστής τήρησης των καθηκόντων μας οι 82 άνθρωποι που θα αποτελέσουμε από την πρώτη ημέρα του 2011 τη νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Προσοτσάνης. Ένας όρκος που αυτές τις ημέρες φέρει βαρύνουσα σημασία για πολλούς λόγους. Θα αναφέρω δύο. 
Πρώτον γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή που η πολιτική βρίσκεται σε σημαντική κρίση. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πια τους πολιτικούς και πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές έχουν δίκιο. Όμως χωρίς πολιτική οι κοινωνίες δεν έχουν μέλλον. Αυτή λοιπόν τη χαμένη αξιοπιστία της πολιτικής έρχεται να ξανακερδίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Κι αυτό γιατί οι εκλεγμένοι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν το πλεονέκτημα να βρίσκονται συνέχεια δίπλα στο λαό, δίπλα τους πολίτες, δίπλα στους δημότες, να αφουγκράζονται και να μεταφέρουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και φυσικά να προσπαθούν να βρουν λύσεις. 
Δεύτερον, αυτή η Δημοτική Αρχή θα φέρει στις πλάτες της την ευθύνη υλοποίησης του Καλλικράτη, αυτού του σημαντικού θεσμού που για την περιοχή μας αφορά τη συνένωση των Δήμων Προσοτσάνης και Σιταγρών και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε πως αυτές οι δύο περιοχές μπορούν να συμπορευτούν και να αποτελέσουν ένα Δήμο, μια ενότητα. 
Προσωπικά είμαι σίγουρος για αυτό και προς αυτήν την κατεύθυνση θα εστιάσουμε τις προσπάθειες μας. Και οι προσπάθειες μας είμαι σίγουρος ότι θα είναι συνολικά όλης της Δημοτικής Αρχής. 
Προσωπικά ως ορκισμένος Δήμαρχος θέλω να δηλώσω ότι.
1. Θα εργαστούμε με πάθος και με μοναδικό σκοπό την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας.
2. Θα εργαστούμε με απόλυτη διαφάνεια και εντιμότητα. Θέλουμε κάθε στιγμή ο κάθε Δημότης να γνωρίζει που θα πηγαίνει το τελευταίο ευρώ του δημοτικού χρήματος.
3. Ζητούμε από το λαό του Δήμου μας να βρίσκεται συνεχώς δίπλα μας. Να μας νουθετεί, να μας πληροφορεί, να μας μαλώνει αν χρειάζεται, αλλά και να μας επιβραβεύει. Γιατί ένας τόπος όσο καλό Δήμαρχο και αν έχει, όσο καλό Δημοτικό Συμβούλιο και να έχει δεν μπορεί να πάει μπροστά να δεν έχει εκείνο το λαό που θέλει να πάει μπροστά. 
Απευθυνόμενος στους υπόλοιπους 81 που δώσαμε μαζί τον όρκο, καθώς πρόθεσή μας να διοικήσουμε χωρίς να χωριστούμε σε συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Όλοι μαζί θα είμαστε αντιπολίτευση, όλοι μαζί θα είμαστε συμπολίτευση.
Εγώ προσωπικά και όλη Δημοτική Αρχή έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την εμπειρία και τις γνώσεις των αρχηγών των δύο μειοψηφικών παρατάξεων, των δύο σημερινών Δημάρχων Προσοτσάνης και Σιταγρών κ.κ. Φατράλη και Αθανασιάδη.
Δηλώνω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα είμαι αμείλικτος σε οποιοδήποτε σημάδι διαφθοράς και από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται. Όπως επιθυμώ το ίδιο να είστε αμείλικτος προς εμένα αν βρεθώ να λειτουργώ με τέτοιο τρόπο.
Προς τους υπαλλήλους του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θέλω να πω ότι η νέα Διοίκηση θα είναι θα είναι δίπλα τους σε κάθε τους ανάγκη με μοναδική υποχρέωση να τηρήσουν κι αυτοί πιστά τον όρκο που έδωσαν όταν ανέλαβαν τα υπαλληλικά τους καθήκοντα»

3

Ο νέος Δήμαρχος Προσοτσάνης κ.Άγγελος Λύσσελης με τον επανεκλεγέντα Δήμαρχο Δοξάτου κ.Αναστάσιο Χαζηλαζάρου κατά την ημέρα της ορκωμοσίας του πρώτου
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr