ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Νέα - Δελτία τύπου

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ     

                             
                                                       
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αρ.285/2015 και 281/2016 αποφάσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, καθορίζoνται οι δικαιούχοι του μειωμένου τιμολογίου ΥΔΡΕΥΣΗΣ  (έκπτωση 50% στην κατανάλωση του οικιακού υδρομέτρου ) και τα κριτήρια που θα πρέπει να διέπουν τον κάθε δικαιούχο, χωρίς αναδρομική ισχύ .
Ως ΝΕΟΙ δικαιούχοι , θεωρούνται όποιοι εντάσονται σε κάποια από τις πιο κάτω κατηγορίες  και δεν έχουν υποβάλει έως σήμερα τα σχετικά , προκειμένου να λάβουν το δικαίωμα μείωσης .
Για την υπαγωγή τους στο μειωμένο τιμολόγιο έτους 2018, οι ΝΕΟΙ δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ,     από ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Αιτήσεις πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται αποδεκτές .

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ της έκπτωσης ορίζονται
    1. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας (ΑΠΟΡΟΙ)
    2. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)  -- Άτομα με αναπηρία  80% και άνω
    3. Πολύτεκνοι και έχοντες την ιδιότητα πολυτέκνου
    4. Τρίτεκνες οικογένειες
    5. Μονογονεικές οικογένειες

 

Β. Πεδίο εφαρμογής ορίζεται η μείωση κατά 50% στην κατανάλωση του υδρομέτρου αποκλειστικά και μόνο της μόνιμης κατοικίας.


Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΑΠΟΡΟΙ)

Άποροι θεωρούνται τα άτομα που βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Οι προϋποθέσεις είναι:
Οικογενειακή κατάσταση - Ετήσιο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου .
2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (δίδεται από την υπηρεσία)
3. Έντυπο Ε9 περιουσιακής κατάστασης.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.
6. Αριθμός υδρομέτρου κύριας κατοικίας

 

2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) –ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% & ΑΝΩ

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια. Άτομα με μόνιμη ανικανότητα είναι οι κινητικοί ανάπηροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και οι ασθενείς από επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού, καρδιοπάθειες κλπ., και γενικά οποιαδήποτε ασθένεια με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω με απόφαση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα να είναι μικρότερο των 12.000 €. Προσαυξανόμενο κατά 2.000,- € για κάθε παιδί.
• Ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος δήμου Προσοτσάνης ή δημότης με κύρια κατοικία στο δήμο Προσοτσάνης ( πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ) .

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ :
• Ισχύουν τα ανωτέρω καθώς και :
• Να είναι άγαμα
• Να μην εργάζονται
• Να μην νοσηλεύονται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
Η απαλλαγή ή η μείωση θα ισχύει για όσο διάστημα το τέκνο ή τα τέκνα βρίσκονται στη ζωή.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου -δικαιούχου.
2. Απόφαση του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Εάν ο δικαιούχος είναι ολικά τυφλός μπορεί να προσκομίσει και βεβαίωση ότι είναι γραμμένος στα γενικότερα μητρώα τυφλών που τηρούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
3. Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου –πρόσφατης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Αν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη του αιτούντος, Φορολογική Δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (δίδεται από την υπηρεσία).
6. Αριθμός υδρομέτρου κύριας κατοικίας.

 

3. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα να είναι μικρότερο των 25.000 € , το οποίο  προσαυξάνεται κατά 3.000 € για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.
• Ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος δήμου Προσοτσάνης ή δημότης με κύρια κατοικία στο δήμο Προσοτσάνης ( πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ) .

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου – δικαιούχου.
2. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (δίδεται από την υπηρεσία).
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Αριθμός υδρομέτρου κυρίας κατοικίας
6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

4. ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα να είναι μικρότερο των 20.000 € .
• Ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος δήμου Προσοτσάνης ή δημότης με κύρια κατοικία στο δήμο Προσοτσάνης ( πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας )

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου – δικαιούχου.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου  (δίδεται από την υπηρεσία).
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Αριθμός υδρομέτρου κυρίας κατοικίας
6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

 

5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα να είναι μικρότερο των 10.000 € , το οποίο  προσαυξάνεται κατά 2.000 € για κάθε παιδί πέραν του ΠΡΏΤΟΥ τέκνου.
• Ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος δήμου Προσοτσάνης ή δημότης με κύρια κατοικία στο δήμο Προσοτσάνης ( πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας )

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου – δικαιούχου.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο
3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου  (δίδεται από την υπηρεσία).
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Αριθμός υδρομέτρου κυρίας κατοικίας
6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κάθε εργάσιμη ημέρα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , Τμήμα Εσόδων , στα τηλέφωνα 2522 350163 – 2522 350161. Επαναλαμβάνουμε ότι αιτήσεις-δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 στο Δήμο Προσοτσάνης .

Εκτύπωση