Τροποποίηση της αριθ.204/10203/29-10-2021 απόφασης Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1-11-2021 έως 30-11-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019

  2. Την αριθ.204/10203/29-10-2021 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1-11-2021 έως 30-11-2022»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI

Τροποποιεί την αριθ.204/10203/29-10-2021 απόφασή του περί «ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1-11-2021 έως 30-11-2022», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σαρίδη Άλκη του Γενναδίου και απαλλάσσει αυτόν μόνο από τις αρμοδιότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.204/10203/29-10-2021 απόφαση Δημάρχου

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 68 του Ν.4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr