Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Νέα - Δελτία τύπου

thyreos

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

  1. την περ.ι΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ.3 του Ν.3979/2011 κατά την οποία ο Δήμαρχος μπορεί ν’ αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/2006 κατά τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί , με απόφαση του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στο γενικό γραμματέα του δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου.

  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 2444/2-11-2011 τεύχος Β΄).

  4. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσαουσίδη Ιωάννη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Προστασίας, και τον αναθέτει χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του.

2.Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

3.Τη μέριμνα για τη στήριξη και φροντίδα οικονομικά αδυνάτων δημοτών.

 

Β. Εξουσιοδοτείται ο προαναφερόμενος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που του ανατίθενται, εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

Γ. Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

 

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεως της με μεταγενέστερη απόφαση. Να δημοσιευτεί δε μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και την Διαύγεια.

Εκτύπωση