Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Νέα - Δελτία τύπου

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

(από 2-9-2019 έως 31-8-2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   

 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.066 κατοίκους.

 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Προσοτσάνης έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

 8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 2444/2-11-2011 τεύχος Β΄)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Προσοτσάνης, με θητεία από 2-9-2019 μέχρι 31-8-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως εξής :

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΣΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΨΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του

 Ορίζει αυτόν να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου

Στον ανωτέρω μεταβιβάζει και την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ψωμάς Αλέξανδρος ο οποίος θ’ αναπληρώνει το Δήμαρχο

Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 άρθρου 68 του Ν. 4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο

 

Εκτύπωση