Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη μελών τακτικών και αναπληρωματικών που θα συμμετέχουν σε επιτροπές για το έτος 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν.4024/2011.

2.Τις διατάξεις της ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ 21508/04.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β/07.11.2011).

3.Την ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ 21526/04.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συμμετοχή τους στις παρακάτω επιτροπές για το έτος 2023:

Περιγραφή Επιτροπής

Α. Διενέργειας Δημοπρασιών άρθρο 1 του ΠΔ 270/1981.

Β. Εκτίμησης Εκποιούμενων ακινήτων του άρθρου 7 ΠΔ 270/1981 και άρθρου 194 Ν.3463/2006.

Γ. Εκποίησης – Αγοράς & Εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας άρθρα 186,191,192 Ν3463/2006.

Δ. Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2023.

Ε. Παραλαβής Μικρών έργων και εργασιών συντήρησης ποσού έως 5.869,41€ του άρθρου 15 ΠΔ171/1987.

Ζ. Εκτίμησης κινητών του άρθρου 199 παράγραφος 6 Ν.3463/2006 για καταστροφή.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

Ότι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης την Παρασκευή 18.11.2022 και ώρα 11:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών που θα συμμετέχουν στις παραπάνω επιτροπές για το έτος 2023.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.prosotsani.gr.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200