Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη νέων μελών, που θα συμμετέχουν στις προμνημονευόμενες Επιτροπές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

  1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

  2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  3. Την υπ’ αριθμ. 159/03-05-2019 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης σχετικά με την αποδοχή παραίτησης , του υπαλλήλου του Δήμου, Γιάντσιου Δημητρίου , για λόγους συνταξιοδότησης.

  4. Την υπ αριθμ. 794/2016 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης σχετικά με τον ορισμό μελών Επιτροπής παραλαβής στο πλαίσιο των δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» , έπειτα και της 213/2015 απόφαση (ΑΔΑ Ω82ΤΩΞΖ-1Χ2) του ΔΣ του Δήμου Προσοτσάνης .

     

  5. Την υπ’ άριθμ. 250/2018 απόφαση ΔΣ του Δήμου Προσοτσάνης σχετικά με τον ορισμό μελών Επιτροπών για το έτος 2019, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 06/2019 απόφαση ΔΣ και ειδικότερα για την επιτροπή Παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

  6. Την ανάγκη αντικατάστασης του ανωτέρω υπαλλήλου , από τις κάτωθι επιτροπές :

α/α

Περιγραφή επιτροπής

1

Επιτροπή παραλαβής στο πλαίσιο των δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) . ( υπ αριθμ. 213/2015 απόφαση ΔΣ )

2

Παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

(υπ αριθμ. 06/2019 απόφαση ΔΣ )

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Πέμπτη 20-06-2019, και ώρα 10:00 πμ, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη νέων μελών, που θα συμμετέχουν στις προμνημονευόμενες Επιτροπές, ως αντικαταστάτες του υπο παραίτηση για συνταξιοδότηση υπαλλήλου, Γιάντσιου Δημητρίου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού

Στεφανίδου Χαρίκλεια


Εκτύπωση   Email