Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους

Νέα - Δελτία τύπου

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ.22/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας, περί επικύρωσης των γενικών αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ης και της 25ης Μαϊου 2014 και ανακήρυξης των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)

  2. Την αριθ.43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων»

  3. Την από 31-5-2019 έγγραφη δήλωση-υποβολή παραίτησης του κ.Γιαννούλη Θεόφιλου του Γεωργίου, συμβούλου της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους (αριθ.πρωτ. 6044/31-5-2019)

  4. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από το αξίωμα του Συμβούλου της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους του συνδυασμού «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οικεία ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»

 

Εκτύπωση