ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώσεις

paidikoi stathmoi

Ανακοινώνεται ότι από την 10 η Μαΐου έως και 31 η Μαΐου 2018 οι Παιδικοί Σταθμοί του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων για το σχολικό έτος 2018-2019. Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

∆ικαίωμα φιλοξενίας έχουν τα παιδιά ακόμη και εάν δεν έχουν αποκτήσει την αυτονομία τους ως προς την ατομική τους υγιεινή. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό που θα φοιτήσει το νήπιο. Τα έντυπα αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών διατίθενται σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Νομικού μας Προσώπου στη διεύθυνση: www.npdd.prosotsani.gr όπως και τα τηλέφωνα των Παιδικών Σταθμών.

Τα απαιτούμενα ∆ικαιολογητικά εγγραφής είναι:

 

Τα απαιτούμενα ∆ικαιολογητικά επανεγγραφής είναι:

Μετά από την 31 η Μαΐου οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και για επανεγγραφές γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς.

 

Εκτύπωση