Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης για διόρθωση τ.μ. ακινήτων

Με την παρ.4 του άρθρου 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/ 2019 (Α’ 204) για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, με τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης,  παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2020.


Εκτύπωση   Email