Άδειες διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ανακοινώσεις


Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4587/2018 (ΦΕΚ 218 Α' / 24-12-2018), άρθρο 15, παρ. 1, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση άδειας διατήρησης στην Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας (εφ’ όσον δεν το είχαν ήδη υποβάλλει έως την προηγούμενη προθεσμία που ήταν η 4η Δεκεμβρίου 2017) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 30η Ιουνίου 2019. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν, αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου, και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι η άδεια διατήρησης αφορά κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που είχαν ιδρυθεί - κατασκευαστεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) την 12η Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4056/2012) και βρίσκονται είτε εντός των ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας εγκατάστασης με βάση τον Ν.4056/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρούσαν τις ελάχιστες αποστάσεις από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, όπως αυτά ορίζονται, στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν.4056/2012, ακόμη και με τη χρήση της δυνατότητας μείωσης των αποστάσεων με βάση τις παραγράφους 3 και 7 του άρθρου 5. Κατά συνέπεια, η έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από τους οικισμούς πόλεις κ.α., αλλά και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.α.

Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ο οποίος υποβάλλει την αίτηση για την άδεια διατήρησης και στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια διατήρησης είναι ή εκείνος ο οποίος κατείχε το ζωικό κεφάλαιο και λειτουργούσε την κτηνοτροφική εγκατάσταση κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4056/2012, ή ο φορέας στον οποίο είχε μεταβιβαστεί με νόμιμο τρόπο το ζωικό κεφάλαιο της ανωτέρω κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αριθ. 940/81279/26-7-2017 Κ.Υ.Α., δηλαδή μέχρι την 4/8/2017.


Εκτύπωση