26η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση της 5η τροποποίησης του προύπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 65/2019 απόφασή του

  2. Εγκριση της 6η τροποποίησης του προύπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 65/2019 απόφασή του

  3. Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2020 σύμφωνα με την αριθ.74/2019 απόφασή του

  4. Εγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2020 σύμφωνα με την αριθ.75/2019 απόφασή του

  5. Εγκριση της αριθ.67/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σχετικά την «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄τρίμηνο οικ.έτους 2019»

  6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΕΦΚΑ Δράμας για την αριθ.10507/ 30-7-2003 ένσταση του Δήμου Σιταγρών

  7. Εγκριση ή μη του πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΒΙ.ΠΑ Προσοτσάνης»

  8. Εγκριση ή μη του πρακτικού 1 (αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ-ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ

  9. Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Προσοτσάνης.

  10. Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων


Εκτύπωση   Email