25η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τετάρτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 10:00π.μ.

Προσκλήσεις Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση της αριθ.71/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί «΄Εγκρισης απολογισμού και ισολογισμού οικ.έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης»

  2. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος

  3. Εγκριση μετακινήσεων υπαλλήλου (οδηγού καθαριότητας) του Δήμου

  4. Εισήγηση για την 16η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019

  5. Εγκριση του Πρακτικού 1 (αποσφράγισης-αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του Πρακτικού 3 (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

  6. Έγκριση του εν μέρει άγονου αποτελέσματος του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» και ειδικότερα της προμήθειας ειδών της Ομάδας 8 «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» της Ομάδας 9 «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» και της Ομάδας 10 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ»

  7. Εισήγηση για τον καθορισμό τελών ‘ Υδρευσης-Αρδευσης- Αποχέτευσης έτους 2020 και στο εξής

  8. Εισήγηση για τον καθορισμό του τέλους Νεκροταφείων και χρήσης αίθουσας τελετών έτους 2020 και στο εξής

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση