1η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Πέμπτη 9 Ιανουαρίου και ώρα 10:00π.μ.

Προσκλήσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την αριθ.175/2019 απόφαση της ΟΕ καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019» σύμφωνα με τους οποίους η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.00 πμ . Διαπιστώθηκε όμως ότι στο άρθρο 15 της σχετικής διακήρυξης, εκ παραδρομής, δεν συμπεριλήφθηκε η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να καταβάλλουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Για το λόγο αυτό, η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα προκειμένου να ματαιωθεί άμεσα η διαδικασία του διαγωνισμού και στη συνέχεια να τροποποιηθεί η ανωτέρω απόφαση της ΟΕ για να μπορέσει να δημοπρατηθεί εκ νέου το έργο .

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  1. Ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019» και τροποποίηση της αριθ.175/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  2. Μετάθεση ημερομηνίας για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Εκτύπωση