1η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 2 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης

  2. Εγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. Εγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)

  4. Καθορισμός των όρων μίσθωσης 500 τμ από το αριθ.4014 δημοτικό αγροτεμάχιο της ΔΚ Προσοτσάνης

  5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού 1 της Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών του Ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ»

 


Εκτύπωση   Email